ชื่อ - สกุล :นางสาวกาญจนา แสงแก้ว
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
Telephone :055612793
Email :sangkaew.sim@gmail.com