ชื่อ - สกุล :นายสาธิต กมล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
Telephone :055612793
Email :sathid2497@gmail.com