ชื่อ - สกุล :นางสาวสุวรีย์ สุขแสน
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองประธานกรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
Telephone :055612793
Email :nites38_su@hotmail.com