ชื่อ - สกุล :นายสมชาย คำเมือง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองประธานกรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
Telephone :056729797
Email :patian2500@gmail.com