ชื่อ - สกุล :นายกฤษฎา พรหมอินทร์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
Telephone :0815333716
Email :crez19idea@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิเทศระบบบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานสื่อเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ