ชื่อ - สกุล :นายเดชา พลกันยิ้ม
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการและเลขานุการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
Telephone :055267236
Email :polgunyim@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิเทศระบบบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ