ชื่อ - สกุล :นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวัดและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ