ชื่อ - สกุล :นายมาโนชญ์ ขุนกอง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email :manote2002@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิเทศระบบบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ