ชื่อ - สกุล :นายอายัติ เอี่ยมบาง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email :ayat_eambang2@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานสื่อเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ