ชื่อ - สกุล :นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email :kanokwan_946@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ กตปน.
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ