ชื่อ - สกุล :นางอาทิตยา ปัญญา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
Telephone :056729797
Email :p-atitiaya@hotmail.com