ชื่อ - สกุล :นางณัฐวดี ธีรสุข
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email : Nattawadee6819@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ กตปน.
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ