ชื่อ - สกุล :นางศศิพัฒน์ ไกรว่อง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :กรรมการ
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Telephone :055267236
Email : classic-guitar@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ